Gwarancje i reklamacje

Karta Gwarancyjna

Gwarancja zostaje udzielona na:

wszystkie produkty zakupione od CYBERLEVEL SP. Z O.O.  (dalej zwane jako „Produkt”)

 

Gwarancji na Produkt udziela:

Główny dystrybutor produktów marki AKRACING w Europie firma AKRacing Europe (dalej zwany jako „Gwarant”)

 

 

Dane do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji:

CYBERLEVEL SP. Z O.O.

Adres:
ul. Piotra Norblina 27,
40-748 Katowice

sklep@akracing.pl

Dane rejestrowe Gwaranta:

CYBERLEVEL SP. Z O.O.

Adres:
ul. Piotra Norblina 27,
40-748 Katowice

KRS: 0000606474
NIP: 6342858373
Regon: 363913682

Telefon:
+48 517 362 318

oraz adres poczty elektronicznej: sklep@akracing.pl

Dane kontaktowe Gwaranta:

CYBERLEVEL SP. Z O.O.

Adres:
ul. Piotra Norblina 27,
40-748 Katowice

sklep@akracing.pl

tel. +48 517 362 318 (od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, koszt połączenia standardowy – zgodnie z taryfą właściwego operatora)

WARUNKI GWARANCJI

 

 1. Gwarant gwarantuje prawidłowe działanie Produktu w terminie 24 miesięcy od daty wydania Produktu kupującemu będącemu konsumentem oraz 12 miesięcy od daty wydania Produktu kupującemu nie będącemu konsumentem dla produktów zakupionych do końca roku 2019.
 2. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.
 3. Reklamacja na podstawie udzielonej gwarancji może być złożona na przykład:
  1. pisemnie na adres:

   CYBERLEVEL SP. Z O.O.

   Adres:
   ul. Piotra Norblina 27,
   40-748 Katowice

  2. lub
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@akracing.pl.

Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania reklamacyjnego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Gwaranta. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć reklamowany Produkt na swój koszt (który po uwzględnieniu reklamacji zostanie mu zwrócony)  na adres:

CYBERLEVEL SP. Z O.O.

Adres:
Świdnik 174,
34-606 Łukowica

lub do miejsca, w którym Produkt został wydany przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym Produkt znajdował się w chwili ujawnienia wady. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu w czasie od wydania jej Gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi Gwarant.

 1. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant jest obowiązany do usunięcia wad Produktu albo do dostarczenia Produktu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. W przypadku jeżeli usunięcie wad Produktu albo dostarczenie Produktu wolnego od wad jest niemożliwe, to uprawnionemu z gwarancji przysługuje – według jego wyboru – zwrot zapłaconej ceny za Produkt albo prawo otrzymania innego produktu o podobnej specyfikacji za wyrównaniem różnicy w cenie (w przypadku produktu tańszego Gwarant zwróci różnicę ceny uprawnionemu z gwarancji, a w przypadku wybrania przez uprawnionego z gwarancji produktu droższego będzie on zobowiązany do zapłaty różnicy ceny). Zwrot zapłaconej ceny za Produkt przysługuje kupującemu jedynie, jeśli wada Produktu jest istotna.
 2. Gwarant obowiązany jest wykonać swoje obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Termin ten należy liczyć od dnia dostarczenia Produktu przez uprawnionego z tytułu gwarancji albo od dnia złożenia reklamacji w przypadku, gdy z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym Produkt znajdował się w chwili ujawnienia wady. Po wykonaniu uprawnień wynikających z gwarancji Gwarant na swój koszt dostarczy Produkt do uprawnionego z gwarancji.
 3. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast Produktu wadliwego Produkt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Produktu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Produktu wolnego od wad lub zwrócenia Produktu naprawionego. Jeżeli Gwarant wymienił część Produktu, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
 4. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 6. Odpowiedzialność Gwaranta w stosunku do uprawnionego z gwarancji nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny za Produkt. Gwarant ponosi odpowiedzialność w takim wypadku tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do uprawnionego z gwarancji nie będącego konsumentem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sprzedaży

Pieczątka Gwaranta

Podpis Gwaranta